OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

22. května 2016

 

Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice

V 17.00. budou v katedrále pravidelné nešpory

 

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Mše svatá v katedrále nebude v 7.30. ale bude v kostele Všech svatých. V katedrále bude až večer v 18.00. s Eucharistickým průvodem. Celebrovat bude J. Ex. msgre. Jan Baxant, XX. litoměřický biskup.

 

V sobotu oslavíme sobotní památku Panny Marie

Následující neděle 9. neděle v mezidobí

 

Ve středu 25.5. 2016 se v 15.30 hod. na faře v Mostecké ulici sejdou seniorky a senioři.

Svatý rok Božího milosrdenství

Kdyby se Bůh zastavil u spravedlnosti, přestal by být Bohem a byl by jako všichni lidé, kteří se dovolávají dodržování zákona. Spravedlnost sama nestačí a zkušenost učí, že odvolávat se pouze na ni hrozí jejím zničením. Proto Bůh překračuje spravedlnost milosrdenstvím a odpuštěním. Neznamená to znehodnotit spravedlnost nebo ji učinit zbytečnou, ale naopak. Kdo chybuje, musí si odpykat trest. Není to však účel, nýbrž začátek obrácení, aby zakusil něhu odpuštění. Bůh neodmítá spravedlnost. Pojímá ji a překonává vyšší událostí, ve které se zakouší láska, jež je základem pravé spravedlnosti. Musíme věnovat velkou pozornost tomu, co píše Pavel, abychom neupadli do téhož omylu, který apoštol vyčítal svým židovským současníkům: „Upadli do omylu při usuzování, jak Bůh ospravedlňuje, a chtěli k tomu dojít sami, a proto se nepodřídili Božímu způsobu ospravedlnění. Vždyť cíl Zákona je Kristus, aby v něm dostal ospravedlnění každý, kdo věří“ (Řím 10,3-4). Tato Boží spravedlnost je milosrdenstvím uděleným všem jako milost v síle smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Kristův kříž je tedy Boží soud nad námi všemi a nad světem, protože nám nabízí jistotu lásky a nového života.

(Bula Misericordiae Vultus )